Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte måndag 16 augusti 2021.

Närvarande: Lisa Bergström-Svahn, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Anne Landin, Bengt Olhagen, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund.  Formalia Byalagets ordförande Bengt förklarade mötet öppnat. Till dagens ordförande utsågs densamme och till mötets sekreterare valdes Lennart.  Rapporter – Belysningen vid multisportanläggningen. Denna … Läs mer

Byalagsstämma Löderups Byalag 2021-08-12

Stämman öppnas av Bengt Olhagen. Dagordningen fastställs enligt förslag i kallelsen. Till mötesordförande väljs Bengt Olhagen. Till mötessekreterare väljs Ylva Henriksson. Till justerare väljs Lisa Bergström-Svan och Kenneth Ovesson. Stadgeenlig kallelse till byalagsstämman godkänns. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten föredras. … Läs mer