Stadgar

Stadgar för Löderups byalag

1. Syfte
Löderups byalag vill verka för att Löderup ska utvecklas och vara en levande by med bra kommunikationsmöjligheter och en plats där alla generationer trivs att bo. Vi vill samverka med (och påverka) myndigheter och organisationer. Vi vill vara en kanal för byborna att påverka sin vardag. Byalaget vill ta initiativ för traktens bästa och för gemenskapen inom byn med omnejd. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

2. Firma och säte
Firman är Löderups byalag och sätet är Löderup i Ystads kommun.

3. Medlemskap
Medlem i byalaget kan den bli som bor eller verkar i Löderup med omnejd, eller som av annat skäl har intresse för byns utveckling. Medlemsavgiften fastställs vid byalagsstämman.

4. Styrelse
Verksamheten leds av en styrelse på mellan 3-9 personer som väljs vid byalagsstämma. Inom styrelsen ska finnas ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande väljs på byalagsstämman. Övriga funktionärer utses inom styrelsen. Styrelseledamöterna har en mandatperiod av två år. Hälften av styrelseplatser väljs varje år. Ordförande väljs varje år. Styrelsen leder det löpande arbetet och sammanträder i den omfattning de anser sig behöva. Vid behov av snabbt agerande används e-postkonferenser för beslut.

5. Räkenskapsår
Byalaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår.

6. Arbetsgrupper
Styrelsen kan utse arbetsgrupper för olika frågor. I dessa kan även medlemmar utanför styrelsen ingå. Avsikten med en arbetsgrupp är att fokusera på speciellt behov. Arbetsgruppen tar fram förslag till styrelsen och kan även ansvara för genomförandet av viss fråga inom delegerat ansvar.

7. Byalagsstämma
Ordinarie byalagsstämma hålls senast 30 april varje år. Kallelse till byalagsstämma meddelas senast tre veckor innan årsmötet via brev, e-post eller genom anslag på byns anslagstavlor. Röstberättigade är medlemmar som betalt medlemsavgiften. Röstning genom ombud kan ske om ombudet kan uppvisa skriftlig fullmakt.

Vid ordinarie byalagsstämma ska följande frågor behandlas:
1. Fastställa dagordning.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två stycken justeringsmän.
3. Att kallelse skett enligt stadgarna.
4. Föredragning av styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk rapport.
5. Föredragning av revisionsberättelse.
6. Godkännande av årsberättelse och ekonomisk rapport.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande för byalaget för ett år.
9. Val av övrig styrelse för ett år.
10. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Fastställa medlemsavgift.
13. Övriga frågor.

8. Extra byalagsstämma
Vid behov kan styrelsen kalla till extra byalagsstämma.

9. Byalagsmöten
Styrelsen kallar under året till byalagsmöten när så behövs. Byalagsmöten kan ta ställning till enskilda frågor.

10. Firmateckning
Byalagets firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig.

11. Upplösning av byalaget
Om byalaget upphör ska kvarvarande medel överföras till annan ideell verksamhet i Löderup eller användas till utsmyckning av byn.

12. Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar sker på byalagsstämma och med tre fjärdedels majoritet.