Löderups Byalags konstituerande styrelsemöte den 27 april 2023

Närvarande: Kent Olsson, Benny Karlsson, Bengt Olhagen, Ylva Henriksson,
Lennart Söderlund och Henrik Berggren.

  1. Mötets öppnande

Bengt Olhagen förklarade mötet öppnat.

  1. Val av ordförande och sekreterare

      Till ordförande valdes Bengt Olhagen och till sekreterare valdes Lennart Söderlund.

  1. Val av justeringsman

Kent Olsson valdes att justera protokollet.

  1. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

  1. Konstituerande av styrelsen för 2023

       Styrelsen konstituerades enligt följande:

Ordförande: Bengt Olhagen

Vice ordförande: Kent Olsson

Sekreterare: Lennart Söderlund

Kassör: Ylva Henriksson

Ledamot: Benny Karlsson

Ledamot: Henrik Berggren

Ledamot: Anne Landin

Ledamot: Viktor Gunnarsson

Ledamot: Lina Kringstad Larsson

  1. Teckningsrätt

        Ordföranden Bengt Olhagen och kassören Ylva Henriksson äger rätt att teckna

föreningens firma var för sig.

  1. Övriga frågor

       –  Samrådsmöte med kommunen den 8:e maj kl 15.00 i Nya Rådhuset. Lennart deltager.

–  Nostalgitripp 2023. Beslutades att sponsorbidraget bör vara 300 kr per sponsor.

  1. Nästa möte

       Nästa styrelsemöte inför Nostalgitrippen äger rum den 15:e maj kl 19.00 i biblioteket.   

  1. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

 

Löderup 2023-04-27

 

………………………                      ………………………                 ……………………….

Bengt Olhagen                                  Lennart Söderlund                          Kent Olsson

Kommentarer inaktiverade.