Protokoll, styrelsemöte 17 dec 2013

Närvarande: Göran Göransson, Kent Olsson, Bengt Olhagen, Benny Karlsson, Lennart Söderlund, Karin Lindberg och Siri Greger. Föregående protokoll: Redovisningen för kulturbidraget är inskickat till Ystad kommun men svar har ej erhållits ännu. Bengt påminner om det. Mobilmottagning för telefon men även … Läs mer

Höstens Kulturevenemang

Karin Brunk Holmqvist till Löderups Skolas matsal 16:e okt. kl 19 00. Pris inkl fika 75 kr. I sammarbete med Hagestad Byalag, VÄLKOMNA! Teater pjäsen Frieriet av Tjechov, spelas av Panikteatern! Teatern spelas i Glemmingebro Medborgarhus den 26:e okt i … Läs mer

Protokoll från Löderups Byalagsstämma 2013-03-21

§  1.  Stämman öppnas Göran Göransson öppnade stämman och hälsade de närvarande 22  medlemmarna välkomna.  §  2.  Dagordnings fastställande Stämman fastställde dagordningen §  3.  Val av ordf. och sekr. för stämman, samt två personer att justera stämmoprotokollet Stämman valde Göran … Läs mer