Byalagsstämma Löderups Byalag 2020-07-01

1. Stämman öppnas av Bengt Olhagen.
2. Dagordningen fastställs enligt förslag i kallelsen.
3. Till mötesordförande väljs Bengt Olhagen. Till mötessekreterare väljs Ylva Henriksson. Till justerare väljs Anita Ecorcheville och Ragnar Lundgren.
4. Stadgeenlig kallelse till byalagsstämman godkänns.
5. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten föredras.
6. Revisionsberättelsen av Sven Hansson uppläses och godkännes.
7. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkännes.
8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9. Till ordförande om ett år väljs Bengt Olhagen.
10. Till övriga styrelserepresentanter om två år sker omval av Anita Ecorcheville, Benny Karlsson, Kent Olsson samt Lennart Söderberg. Kvarstående styrelsemedlemmar om ett år Ivan Olsson, Ylva Henriksson, Göran Göransson samt Lisa Bergström-Svan.
11. Till revisor sker omval av Sven Hansson och till revisorssuppleant Birgitta Larsson.
12. Till valberedning sker omval av Martin Alfredsson, Pekka Kaski samt Torsten Thuresson.
13. Medlemsavgift för 2020 fastställs till att oförändrat vara 75 kronor.
14. Övriga frågor:
• Information om verksamhet på tennisbana och multisportanläggning samt klargörande av kostnad för elanslutning för belysning.
• Styrelsen vore tacksam om ytterligare frivillig har möjlighet att engagera sig i tennisen och tillsammans med Ivan Olsson dela ansvaret för verksamheten.
• Förslag lämnas om att plantera träd, som kan ge skugga, vid lekplatsen.
• Diskussion om Trafikverkets minskning av Storgatans bredd vid södra infarten till samhället. Verkets intention är att underlätta och säkerställa för skolans elever att korsa Storgatan för att nå multisportanläggningen.
• Kenneth Ovesson informerar om sommarprogram på Solhällan.
• Vi får inte glömma att använda oss av denna förträffliga lokal!
15. Stämman avslutas av Bengt Olhagen.

_________________ _________________ __________________
Ylva Henriksson Ragnar Lundgren Anita Ecorcheville
Sekreterare Justerare Justerare

Kommentarer inaktiverade.