Protokoll från Löderups Byalags konstituerande styrelsemöte den 18 maj 2022

 

Närvarande: Viktor Gunnarsson, Kent Olsson, Benny Karlsson, Bengt Olhagen,

Ylva Henriksson och Anne Landin.

  1. Mötets öppnande

Bengt Olhagen förklarade mötet öppnat.

  1. Val av ordförande och sekreterare

      Till ordförande valdes Bengt Olhagen och till sekreterare valdes Ylva Henriksson.

  1. Val av justeringsman

Kent Olsson valdes att justera protokollet.

  1. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

  1. Konstituerande av styrelsen för 2022

       Styrelsen konstituerades enligt följande:

Ordförande: Bengt Olhagen

Vice ordförande: Kent Olsson

Sekreterare: Lennart Söderlund

Kassör: Ylva Henriksson

Ledamot: Benny Karlsson

Ledamot: Lisa Bergström-Svan

Ledamot: Anne Landin

Ledamot: Viktor Gunnarsson

Ledamot: Lina Kringstad Larsson

  1. Teckningsrätt

        Ordföranden Bengt Olhagen och kassören Ylva Henriksson äger rätt att teckna

föreningens firma var för sig.

  1. Övriga frågor

       #  Möte med bibliotekschefen: Bengt kontaktar om möte 30/5 eller 31/5.

(Efter mötet samtal med Linda Willander, OK med möte den 30/5 )

#  Flyttning av Brandkårsutställningen: Kent och Bengt besöker Borrby Frö.

#  Invigning av utegymmet: Datum bestäms när informationsskyltar är uppsatta.

#   Nostalgitrippen

–  Utställning med 8 klasser, Bengt skriver ut klasslistor.

–  Lottsedel/röstsedel (20 kr/st) skall säljas och inlämnas i separat kassa vid

kaffeserveringen.

–  Kaffeservering. Viktor kollar inköp av kanelbullar, kaffe och servetter.

–  Fikabiljetter för utställare. Bengt skriver ut 250 st.

–  Tält uppsättes den 5 juni. Anne, Kent och Bengt, Lennart ?

 

  1. Nästa möte

       (beslut taget 19/5)

       Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 30:e maj kl 19 i biblioteket.

     

  1. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat

 

Löderup 2022-05-19

 

………………………                      ………………………                 ……………………….

Bengt Olhagen                                  Ylva Henriksson                           Kent Olsson

Ordförande                                        Sekreterare                                   Justeringsman

Kommentarer inaktiverade.