Byalagsstämma Löderups Byalag 2021-08-12

 1. Stämman öppnas av Bengt Olhagen.
 2. Dagordningen fastställs enligt förslag i kallelsen.
 3. Till mötesordförande väljs Bengt Olhagen. Till mötessekreterare väljs Ylva Henriksson. Till justerare väljs Lisa Bergström-Svan och Kenneth Ovesson.
 4. Stadgeenlig kallelse till byalagsstämman godkänns.
 5. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten föredras.
 6. Revisionsberättelsen av Sven Hansson uppläses och godkännes. Förslag att till nästa årsmöte bifoga utdrag ur årsredovisningen.
 7. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkännes.
 8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
 9. Till ordförande om ett år väljs Bengt Olhagen.
 10. Till övriga styrelserepresentanter om två år sker omval av Ylva Henriksson och Lisa Bergström-Svan. Nyval för två år av Anne Landin och Viktor Gunnarsson. Kvarstående styrelsemedlemmar om ett år Anita Ecorcheville, Benny Karlsson, Kent Olsson samt Lennart Söderberg.
 11. Till revisor sker omval av Sven Hansson och till revisorssuppleant Birgitta Larsson.
 12. Till valberedning sker omval av Martin Alfredsson, Pekka Kaski samt Torsten Thuresson.
 13. Medlemsavgift för 2021 fastställs till att oförändrat vara 75 kronor.
 14. Övriga frågor:
 • Avtackning av avgående styrelserepresentanter.
 • För bidraget från Löderups Bysamfällighet är arbete på gång med utformning av informationsskyltar. Om någon har gamla foton från järnvägen tas de tacksamt emot av styrelsen. 40 000 kr av bidraget från Bysamfälligheten var avsett att bidra till kostnad för belysning vid multisportanläggningen. Styrelsen redogör för turerna med kommunen. Stämman fattar beslut att betala kostnad för belysning till idrottsföreningen som hanterar ansökan till ON.
 • Ivan Olsson har avgått som styrelseledamot och ansvarig för tennisbanan. Anne Landin kontaktar Ivan Olsson för förtydligande vad hans arbetsuppgifter inneburit. Stämman föreslog styrelsen att undersöka om det skulle vara möjligt att de som nyttjar tennisbanan också rengör/sopar efter sig.

Ordförande redogör för höstens program:

 • 9 oktober – Vuxenteater med Bror Tommy Borgström i Glemmingebro.
 • 24 oktober – Barnteater med Sanna Halapi och Pax-föreställning.
 • 6 november – Österlen Lyser.

Till våren kommer bl. a informationsträff för nyinflyttade och vinprovning att anordnas. Stämman föreslår att det kunde vara trevligt att anordna ölprovning, då vi har en del lokala ölbryggerier.

Övriga förslag från stämman är föreläsning med Sanna Töringer och att anordna bakluckeloppis.

 1. Stämman avslutas av Bengt Olhagen.

 

 

_________________         _________________          __________________

Ylva Henriksson                 Lisa Bergström-Svan          Kenneth Ovesson

Sekreterare                        Justerare                            Justerare

 

Kommentarer inaktiverade.