Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte torsdag 11 mars 2021.

Närvarande: Lisa Bergström Svahn, Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Benny Karlsson (via länk), Bengt Olhagen, Ivan Olsson, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund.

 1. Belysningen till multisportanläggningen.

Det har som tidigare nämnts inkommit ett ekonomiskt bidrag från Löderups Bysamfällighet, 40 tkr, till belysningen. Vid byavandringen i september meddelade kommunen att ambitionen är att detta skall utföras under 2021. Göran ska verka för att kommunen ordnar belysningen inom en månad, en s.k. deadline. Annars övergår uppdraget till idrottsföreningen och bekostas av byalaget.

 1. Utegym.

Placeringen är tänkt att vara i närheten av multisportanläggningen, bl.a. för att vuxna ska kunna motionera och samtidigt se till barnen på lekplatsen. Det finns vissa problem med tidigare nedgrävda ledningar i marken. Ärendet fortlöper. Förslag kommer läggas ut på hemsidan. 

 1. Brandkårsutställning.

Materialet efter Löderups Frivilliga Brandkår finns för stunden lagret i källaren till ålderdomshemmet. Två förslag framskymtade: Antingen vid den gamla befintliga brandstationen i en enkel byggnad eller i någon av Solhällans tillbyggnader. Inget av alternativen är optimala. Vi avvaktar försäljningen av brandstationen.

 1. Stöd från kulturnämnden.

Kulturnämnden har beviljat 15 tkr för innevarande år till kulturella ändamål. Förslagsvis kommer medlen användas till musik i samband med nostalgitrippen, samt subventionering av biljetter till höstens teater i Glemmingebro samt författarkväll. 

 1. Nostalgitrippen 2021.

Nostalgitrippen kommer detta år bli en reducerad variant, då troligen i närheten av Solhällan. Mer information kommer.

 1. Vindskydd vid boulebanan.

Då kommunen rensat bort de tidigare skyddande buskagen vid pergolan, tänker byalaget skapa ett alternativt vindskydd. Bengt kontaktar Hübner ifall tillstånd behövs från kommunen sida.

 1. Byalagets årsstämma 2021.

Med tanke på nuvarande pandemiläge, försöker vi hålla stämman utomhus när väderleken så tillåter. Slutet av maj, början av juni verkar troligt.

 1. Parkbänkar.

Här finns 20 tkr att disponera via kommunen. Bänkarna får inte placeras på kommunens mark. Byalaget har beställt fyra parkbänkar av Timåns för placering utmed Storgatan.

 1. Bidrag från samhällsbyggnadsnämnden.

Styrelsen beslöt att detta år inte ansöka om medel från samhällsbyggnadsnämnden, dels med tanke på tidigare bidrag och dels att något omedelbart ändamål inte syntes.

 1. Satsning på padelbanor i Löderup.

Det finns framskridna planer på att ordna två padelbanor och en beachvolleybana i närheten av idrottsplatsen. Ivan är drivande, idrottsföreningen och andra föreningar i Löderup är involverade. Merparten av pengarna 2 miljoner söks från Allmänna arvsfonden. Idrottsföreningen och kommunen är andra tilltänkta finansiärer. Styrelsen beslöt att medfinansiera projektet med 50 tkr.

 1. ”Affischer” om Löderup.

Som en liten motprestation för bidraget från Bysamfälligheten till belysnningen, lovade byalaget att åstadkomma några informationsskyltar om det gamla Löderup. Bengt, Anita och Göran arbetar med uppdraget.

Vid tangenterna

Lennart Söderlund

Kommentarer inaktiverade.