Pågående och avslutade kommunala ärende / projekt i Löderup

Byalagsärende: LÖDERUP 2016 Ansvarig för att driva Är frågan hanterad eller kvarstår den till 2018? Kommentar
Ystads kommun/ avdelning Byalag Annan part Enligt kommunen Enligt byalaget
Fokus på byarna
Röjning av kommunal mark vid entré till Löderup i söder. Önskemål om uppröjning Tekniska Hanterad Hanterad Skall utvecklas, växer till sig
Utveckla rekreationsområdet kring dammen i söder. Önskemål om uppsamlingslåda för aska vid grillen. Hyrtoalett? Lekplats? Tekniska Hanterad Hanterad Det finns ingen uppsamlingslåda till denna modell. Något alternativ har inte hittats. Hyrtoalett finns. Lekplats flyttad.
Fabriksgatan – markering. Gräns mellan vägbana och trottoar. Stora asfalterade ytor. Önskemål om grönska. Tekniska Pågår Linje målas december 2018
Öppna upp tillgängligheten till dammen i byn. Uppröjning kring dammen. Tekniska Hanterad Kvarstår Flyttning av staket för att komma närmare dammen – är ej aktuellt. Uppröjning åtgärdat. Kommunen ser över sina dammar och driftar dessa vid behov. Konakt med kommunekologen görs vid dessa uppröjningar för att säkerställa att det är ok (ex vid förekomst av grodor)
Strategi kring cykelvägar. Cykelstrategi antagen. Tekniska Hanterad Hanterad Cykelplan hösten 2017
Hantering av dagvatten. Vad är gjort? Problem kvarstår. Förslag: Avskärande dike? Privat dikningsföretag Hanterad Kvarstår
Belysning entrén till Löderup. Önskemål om att belysa träd vid entré till Löderup södra. Byalag Hanterad Ansök Fokus byarna
Utökad fritidsverksamhet. Inget har skett. Byalag Hanterad Uppmuntan och påtryckningar till Kultur/Fritid från byalaget
Multisportanläggning
Oklara gränstagningar vid nya tennisbanorna. Återplantering- vem gör vad? Buskar/Träd. Gångstigar (förankrade med kommunen). Tekniska Hanterad Gränsdragning klarlagt
Skyltar
Gamla skyltar ”Toalett” (Snickaregatan, Gyllerupsvägen). Tekniska Hanterad Hanterad
Tvättning av gatunamnsskyltar (Postgatan, Järnvägsgatan, eventuellt fler.) Tekniska Hanterad Är utfört sommaren 2018
Underhåll och skötsel
Vildvuxna häckar. Påminnelse om skötsel av häckar och dylikt längs cykelvägar och trottoarer – (Kampanj YA, kommunikatör YK, information). Fastighetsägarens ansvar
Ovårdade fastigheter. Föreläggande? Bygglov Löpande Problem kvarstår Inkomna/anmälda ärenden hanteras efter tillsynsplan
Ogräsrensning trottoarer Postgatan, Storgatan Fastighetsägaren Hanterad Kvarstår Ogräsrensning av rännsten sker löpande. Personal informerad.
Pergola vid boulebanan (Löderupsgården)
Upprensning Fastighet Hanterad Kvarstår Fastighet ansvarar för underhållet av denna yta. Stubbfräsning är beställd, kommer eventuellt göras december 2018, annars i början på nästa år.
Ogräsrensning Fastighet Löpande Kvarstår
Byalaget påbörjat arbetet
Stubbfräsning Fastighet Pågår Kvarstår
Asfaltering av Lädergatan
Problem med avrinning. Tekniska Delvis hanterad Kvarstår Vatten/avlopp krävs först innan asfaltering kan ske. Kantsten fixas december 2018
Utegym för seniorer
Vision Byalag Hanterad Ansök: Fokus byarna
Flyttning av lekplats Tekniska Hanterad Lekplats flyttad. Återstår plantering av buskar och återställande av mark. Kommer att ske våren 2018
Befintlig offentlig toalett
Ej tillgänglig. Låst. Permanentbyggnad. Vad finns i byggnaden? Svar: Toalett Fastighet Hanterad Byggnaden är stängd på grund av skadegörelse
Önskemål om öppning. Alternativ hyrtoaletter. Tekniska Hanterad Hanterad Hyrtoalett placerad vid multisportplatsen
Gamla tennisbanan
Förslag på ny boulebana. Grus och sarg krävs. Går inte att lägga på befintlig asfaltering. Måste rivas upp. Byalag Hanterad Ansök: Fokus byarna
Byalagsärende: LÖDERUP 2018 Ansvarig för att driva Är frågan hanterad eller kvarstår den till 2020? Kommentar
Ystads kommun/ avdelning Byalag Annan part Enligt kommunen Enligt byalaget
Lekplatsen och multisportanläggningen
Vad händer med f.d. lekplatsen? Trästolpe omgärdad av ogräs. Tekniska Hanterad Stolpe borttaget. Ogräs hanterat. Gräs är sått.
Mycket ogräs på lekplatsen Tekniska Hanterad
Asklåda till grillen Tekniska Hanterad Parkchefen meddelar att det inte finns asklåda till grillen
Önskemål om belysning av lekplats och gångvägar Tekniska Kvarstår Lekmiljöprogram håller på att tas fram. Belysningen hanteras där. Ingen budget i nuläget för belysning.
Trafiksäker övergång från skolan till multisportanläggningen Trafikverket Pågår Trafikverket ser positivt på förslaget och kommer tillsammans med kommunen titta på en lämplig lösning (svar 2018-11-15)
Södra dammen
Upprensning av nedfallna träd/grenar Tekniska Löpande Nedfallna träd/grenar främjar djurlivet. I nuläget kommer ingen uppresning att ske. Samma svar gäller CP 2018-11-22)
Centrumskylten
Syns inte när man kommer från Ystad. Tekniska Delvis hanterad Beskärning har gjorts. Ska göras mer. Skylt kommer att flyttas igen dec 2018 (svar 2018-11-15)
Löderupsgården
Utlovat tak på pergolan Fastighet Hanterad Inget vi har gett nått löfte om, detta berör nog boulebanan och inte äldreboendet
Borttagning av stubbe Fastighet Pågår Stubbfräsning är beställd och kommer förhoppningsvis redan göras i december 2018, annars i början av nästa år (svar 2018-11-19)
Förekomst/behov av skyddsrum i Löderup? MSB Hanterad Kommunen hänvisar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postgatan
Ogräs längs med rännsten Tekniska Löpande Ogräsrensing sker löpande. Personal är informerad.
Ogräs trottoar/tomtgräns Fastighetsägare Hanterad
Dammen vid Fabriksgatan
Flyttning av stängsel Tekniska Hanterad Stängslet kommer inte att flyttas enligt parkchefen
Upprensning sydvästra hörnet av Gyllerupsvägen Tekniska Löpande Uppröjning av dammar sker löpande. Ingen upprensning under 2018 kommer att ske. Samma svar gäller (parkchef 2018-11-22)
Fabriksgatan
Markering som sklijer gatan mot Lokalföreningens verksamhet Tekniska Pågår Linje kommer att målas december 2018

Kommentarer inaktiverade.