Protokoll från Löderups Byalagsstämma 2013-03-21

§  1.  Stämman öppnas

Göran Göransson öppnade stämman och hälsade de närvarande 22  medlemmarna välkomna.

 §  2.  Dagordnings fastställande

Stämman fastställde dagordningen

§  3.  Val av ordf. och sekr. för stämman, samt två personer att justera stämmoprotokollet

Stämman valde Göran Göransson till ordf. samt Bengt Olhagen till sekr.

Hans Ferm och Yvonne Brunander valdes att justera protokollet.

 §  4.  Godkännande av kallelse enl. stadgarna

         Stämman godkände kallelsen.

§  5.  Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport   

Ordf. presenterade verksamhetsberättelse upprättad av Karin Lindberg. Kassören  lämnade ekonomisk rapport.

 

§  6.  Föredragning av revisionsberättelse

         Kassören läste upp revisor Sven Hanssons revisionsberättelse.

 §  7.  Godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

         Stämman godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.

§  8.  Styrelsens ansvarsfrihet

         Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 §  9.  Val av ordförande för ett år

         Stämman valde Göran Göransson till ordf. för ytterligare ett år.

 §10.  Val av övriga styrelserepresentanter

         Stämman valde Karin Lindberg för två år, övriga ledamöter har ett år kvar.

 §11.  Val av revisor

         Stämman valde Sven Hansson för ytterligare ett år.

§12.  Val av valberedning   

         Stämman omvalde Hanna Nilsson, Karin Mattsson och Lennart Mattson.

§13.  Fastställande av medlemsavgift

         Stämman beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad 75:-.

§14.  Övriga frågor 

a)     Boule speluppläggning

Förslag framfördes att vi spelar en timma och sedan tar alla en fika paus på 20 min, sedan fortsätter vi att spela. Allt för att stärka den sociala samvaron. Vidare föreslogs att vi startar spela så snart som vädret tillåter.

b)   Hundrastgård

Förslag har inkommit om upprättande av en inhägnad hundrastgård.

Det beslutades att frågan tages upp med kommunen vid kommande möte om byaplaner/-program ”Focus på byarna”.

c)     Teater på landet

           Byalaget informerade om att möte kommer att hållas den 25 mars med Ystads            

Riksteaterförening. Höstens program presenteras för oss och närliggande byalag. Möjligheterna för ett samarrangemang diskuteras.

            d)  Försköning av Storgatan. 

Synpunkter framfördes om ovårdade hus utmed Storgatan. Vad kan Byalaget göra?

Beslutades att Byalaget tar kontakt med ägarna.

e)   Besök på Olas Trädgård

Önskemål framfördes om ytterligare en visning av trädgården.

Byalaget tar kontakt med ägarna.

§15.    Stämmans avslutande

           Stämman avslutades. Därefter njöt vi av vin och ost samt kaffe och kaka samtidigt som Ystads Stadsträdgårdsmästare Ulf Andersson berättade och visade bilder om

 ” kommunens gröna utemiljö”.

Löderup  den 23 mars 2013

 

 

Kommentarer inaktiverade.