Byalagsstämma Löderups Byalag 2019-03-25

 • 1. Stämman öppnades av Bengt Olhagen.
 • 2. Dagordningen fastställdes till den föreslagna.
 • 3. Till mötesordförande valdes Bengt Olhagen. Till mötessekreterare valdes Lennart Söderlund. Till justerare valdes Gert Andersson och Ragnar Lundgren.
 • 4. Att kallelsen till byalagsstämman skett enligt stadgarna godkändes.
 • 5. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten föredrogs.
 • 6. Revisionsberättelsen av Sven Hansson, upplästes och godkändes.
 • 7. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes.
 • 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • 9. Till ordförande om ett år valdes Bengt Olhagen.
 • 10. Till övriga styrelserepresentanter om två år omvaldes Ivan Olsson, Ylva Henriksson, Göran Göransson, samt Lisa Bergström (nyval som ersättare för Gunnel Åkesson). Kvarstående styrelsemedlemmar om ett år Anita Ecorcheville, Benny Karlsson, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund.
 • 11. Till revisor omvaldes Sven Hansson och till revisorssuppleant Birgitta Larsson.
 • 12. Till valberedning omvaldes Martin Alfredsson, Pekka Kaski, samt Torsten Thuresson.
 • 13. Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till att fortsatt vara 75 kronor.
 • 14. Övriga frågor. Stämman ställde sig positiv att bekosta material till ett regnskydd vid boulebanan i byn.
 • 15. Stämman avslutades av Bengt Olhagen.

 

 

________________                                 _____________                                        ________________

Lennart Söderlund                                   Gert Andersson                                        Ragnar Lundgren

Sekreterare                                               Justerare                                                   Justerare

Kommentarer inaktiverade.