Protokoll från Löderups Byalags årsstämma 2018-04-04

 • 1. Stämman öppnades av Byalagets ordförande Göran Göransson, som hälsade ett 35 tal

medlemmar välkomna.

 • 2. Dagordningen fastställdes till den föreslagna.
 • 3. Till mötesordförande valdes Göran Göransson och till mötessekreterare Bengt Olhagen.

Till justerare av protokollet valdes Christer Åkesson och Ann-Britt Christiansson.

 • 4. Mötet godkände att kallelsen till stämman hade skett enligt stadgarna.
 • 5. Byalagets verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning föredrogs.
 • 6. Revisionsberättelse av Sven Hansson föredrogs.
 • 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes.
 • 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • 9. Till Byalagets ordförande under en period av 1 år omvaldes Göran Göransson.
 • 10. Till styrelsen omvaldes för två år Anita Ecorcheville, Benny Karlsson, Kent Olsson och

Lennart Söderlund. Till fyllnadsval efter Lena Hörnell, som avsagt sig uppdraget ett år

innan hennes mandatperiod gått ut, nyvaldes Ylva Henriksson för ett år. Återstående

mandatperiod på ett år för Ivan Olsson, Bengt Olhagen och Gunnel Åkesson.

 • 11. Till revisor omvaldes Sven Hansson samt Birgitta Larsson som suppleant.
 • 12. Till valberedning omvaldes på ett år Martin Alfredsson, Pekka Kaski och Torsten

Thuresson.

 • 13. Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 75 kr.
 • 14. Övriga frågor
 1. Ordföranden påminde om kommande evenemang:

–  Besök av Ystads Stadsantikvarie i Församlingshemmet den 16:e april kl 19.

–  Författarkväll med Emmy Abrahamsson den 2:maj i skolans matsal kl 19.

–  Barnteater i Glemmingebro den 5 maj kl 14.

–  Byavandring med kommunens representanter den 21 maj. Tyck till!

–  Nostalgitripp den 6 juni.

–  Meröppet på biblioteket, invigning lördagen 7 april kl 10 – 12. Byalaget slutar

därmed att hålla öppet på torsdagar mellan kl 17 – 20.

–  Grannsamverkan mot brott. Var nyfikna! Till hösten ett möte med polisen

 

 • 15. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på vin, ost och kaffe med kaka.

Därefter berättade Systrarna Lindskog om sin verksamhet som omfattar trädgårdsdesign, anläggning av trädgårdar liksom skötsel av gräsmattor, rabatter, buskar mm.

Nytt för i år är Handelsträdgården för försäljning av plantor mm.

Bengt Olhagen Sekreterare

Justerat!

Kommentarer inaktiverade.