Byastämma 2017

Protokoll vid Löderups Byalags årsstämma

2017-04-19 Löderups församlingshem 19 00

 • 1. Stämman öppnades av Byalagets ordförande Göran Göransson, som hälsade alla välkomna. 35 medlemmar hade anslutit.
 • 2. Dagordningen fastställdes till den föreslagna.
 • 3. Till mötesordförande valdes Göran Göransson och till mötessekreterare Lennart Söderlund. Till protokollsjusterare valdes Pekka Kaski och Christer Åkesson.
 • 4. Mötet godkände att kallelsen till stämman hade skett enligt stadgarna.
 • 5. Byalagets verksamhetsberättelse och föreningens ekonomiska redovisning föredrogs.
 • 6. Revisionsberättelse av Sven Hansson föredrogs.
 • 7. Verksamhetsberättelsen, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse godkändes.
 • 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • 9. Till Byalagets ordförande under en period av 1 år omvaldes Göran Göransson.
 • 10. Till styrelsen omvaldes för två år Lena Hörnell, Ivan Olsson, Bengt Olhagen och Gunnel Åkesson. Återstående mandatperiod på ett år för Anita Ecorcheville, Benny Karlsson, Kent Olsson och Lennart Söderlund.
 • 11. Till revisorer på år ett valdes Svens Hansson ordinarie och Birgitta Larsson suppleant.
 • 12. Till valberedning på ett år valdes Martin Alfredsson, Pekka Kaski och Torsten Thuresson.
 • 13. Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 75 kronor. Till dagens datum hade redan 200 personer betalat medlemsavgiften.
 • 14. Övriga frågor förelåg inte.
 • 15. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter årmötesförhandlingarna höll arkeologen Lars Jönsson ett uppskattat föredrag om dansbanor på Österlen. Ett hundratal dansbanor har funnits. Många välkända som Jannelund, Solhällan, Gislövs Stjärna. Men blott en person bland mötesdeltagarna kände igen Sofielund, som fanns söder om Grimshögsvägen. Kanske inte så konstigt för den banan lades ned 1910.

Lennart Söderlund Sekreterare

Pekka Kaski Justerare                                 Christer Åkesson Justerare

Kommentarer inaktiverade.